Hvorfor har egentlig barn egne rettigheter?

andrik-langfield-petrides-362514

I år fyller Verdenserklæringen for menneskerettigheter 70 år. Den bestemmer at alle mennesker har samme rett til ting som er spesielt viktig for at de skal ha det godt. Alle menneskerettigheter gjelder også for barn, så hvorfor har barn behov for en egen konvensjon i tillegg?

Les videre

Publisert i barn, Rettigheter | Legg igjen en kommentar

Flyktningbarn skal ikke fengsles i forbindelse med retur

alex-ronsdorf-173670.jpg

Foto: Unsplash.com

I disse dager behandler Stortinget et forslag om klarere regler om fengsling av barn etter utlendingsloven. Vi mener det ikke bør finnes en slik fengslingsmulighet. Dette er hvorfor.

 

Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

Barns rettigheter må sikres i ny opplæringslov

Barn på skolen

 

Skolen er barn og unges viktigste arena for læring. Opplæringsloven skal sikre at alle elever får en likeverdig og god opplæring uansett hvor de bor. Men det er nødvendig å endre loven. Nå har man muligheten til å gjøre noe med det.

Regjeringen har nemlig satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå opplæringsloven. Vi jobber daglig med mange av de vanskelige sakene fra skolen, og har derfor mange innspill og ideer til dette utvalget. Vi mener det er flere områder i skolen hvor barns rettigheter etter opplæringsloven og barnekonvensjonen ikke blir oppfylt. Det kan skyldes at opplæringsloven ikke er klar nok, at det er hjemmel til å gjøre unntak, at det ikke har konsekvenser å bryte loven og at skoleeiernes/ skolenes kompetanse er for lav.

Her er fem områder vi mener utvalget bør se nærmere på som en begynnelse:

  • Barnekonvensjonens generelle prinsipper må inn i opplæringsloven

Utvalget bør sørge for at barnekonvensjonens generelle prinsipper, særlig retten til å bli hørt og hensynet til barnets beste, går tydelige frem av ny opplæringslov. I vår fagrapport om spesialundervisningen, «Uten mål og mening?», har vi sett at vurderingen av barnets beste og høringen av barn ofte mangler. Vi trenger tydelige krav i opplæringsloven som forplikter skoleeierne og skolene til dette.

  • Rettighetene til barn med behov for spesialundervisning må styrkes

I rapporten «Uten mål og mening» ser vi flere steder at kvaliteten på spesialundervisningen ikke holder mål. Elevenes rettigheter må styrkes og kravene til skoleeier må skjerpes. Det er nødvendig for å lovfeste tydeligere krav til spesialpedagogisk kompetanse og krav til PP-tjenesten.

  • Rettighetene til barn med innvandrerbakgrunn må tilpasses barnets opplæringsbehov.

Andelen barn med innvandrerbakgrunn har økt siden opplæringsloven kom. Utvalget bør se nærmere på hvordan vi skal oppfylle retten til utdanning for barn som kommer til Norge, se spesielt på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Det er problematisk å sende dem inn i videregående opplæring uten tilstrekkelig faglige og språklig kompetanse.

  • Samiske barns rettigheter

Utvalget bør se på opplæringstilbudet til samiske barn. I dag er det liten tilgang på læremidler på samisk, manglende verktøy for kartlegging av elevenes særlige behov på samisk og reguleringen av fjernundervisningen. Her er det nødvendig å gjennomgå rettighetene og pliktene, deriblant statens plikter.

  • En klageordning med muskler til å skape endring

Det at barn og unge ikke får den opplæringen de har rett til, er problematisk for den enkelte, familien og for samfunnet. Utvalget bør gå gjennom sikkerhetsnettet til elever som ikke får oppfylt sine rettigheter etter loven.

Utvalget må se på om klagemekanismene for elever er gode nok. Jeg er bekymret for at det er 500  færre klagene på spesialundervisning til fylkesmennene de siste ti årene uten at noen vet hvorfor. I samme periode er det ikke en markert nedgang på antall elever med spesialundervisning. Vår fagrapport viser at skolenes vedtak om spesialundervisning nødvendigvis ikke har blitt bedre.

Utvalget bør se på muligheten til å lovfeste forvaltningssanksjoner og andre reaksjoner om skoleeier og skoler ikke oppfyller lovkravene. Med unntak av de nye reglene om skolemiljø, er det ingen konsekvenser å bryte opplæringsloven. Slik kan det ikke være. Troen på god vilje er ikke alltid nok.

Råd til utvalgets arbeid

Når utvalget skal jobbe med disse områdene vil vi minnet dem om at de er forpliktet til å oppfylle kravene i barnekonvensjonen. Dette har også betydning for hva de utreder, hvilke metoder de bruker og konklusjonen de kommer til.

Ha et tydelig barnerettighetsperspektiv

Retten til utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Den er beskyttet av Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 28. I utvalgets mandat skrives det mye om pliktene til kommuner, fylkeskommuner og skoler, men det står lite om barnerettighetsperspektivet. Det betyr at utvalget må se på elevene som innehaver av rettigheter. Det må utvalget selv se viktigheten av i arbeidet med både våre fem punkter, og alt det andre arbeidet de skal gjøre..

Videre må man også gjøre barnekonsekvensvurderinger. Barnekonsekvensvurderinger er områder hvor de fleste offentlige utredninger i dag ikke holder mål. Opplæringslovutvalget bør gå i front og synliggjøre hvilke konsekvenser forslaget vil ha for barns rettigheter.

Involver barn og unge

Barn har en rett til å bli hørt i forslag som berører dem. En reell involvering krever at utvalget tenker på dette allerede nå. Høring av barn er ikke noe vi gjør når alt er klappet og klart. Dét må vi gjøre gjennom hele prosessen.

Jeg håper utvalget vil ta barnekonvensjonen på alvor og være et eksempel til etterfølgelse for andre utvalg og for regjeringen når det utarbeides lovforslag. Vær best!

Vi ser fram til å diskutere innspillene med utvalget.

Seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

Retten til liv og utvikling

elin

Fra Lucy Smiths barnerettighetsdag.

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 handlet om barns rett til liv, overlevelse og utvikling.

I FNs barnekonvensjon ser artikkelen, som er nummer seks, slik ut:

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Det er ett av barnekonvensjonens fire grunnleggende prinsipper. Men hva innebærer retten til liv og utvikling?

Les mer om Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 her.

Retten til liv og overlevelse er i stor grad knyttet til generelle helsespørsmål som for eksempel vaksiner, men også forebygging av selvmord. FNs barnekomité har også begynt å sette fokus på klimaspørsmål, og man kan tenke seg at artikkel 6 kan få betydning som et støtteargument saker om miljøskader.

Samfunnets svikt og svik

Spesielt aktuell er artikkelen nå som høringsfristen til Barnevoldsutvalgets rapport «Svikt og svik» nærmer seg. Utredningen dokumenterer svært alvorlige mangler i samfunnets beskyttelse av barn som er utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

I flere av sakene har barnet mistet livet eller blitt påført store varige skader. Svikten i samfunnet evne til å beskytte barns liv er så omfattende at det må stilles spørsmål ved om Norge bryter sin plikt til å beskytte barns liv og utvikling. Det er svært alvorlig.

Skal ha stor betydning

Som et grunnleggende prinsipp skal artikkel 6 ha stor betydning og på samme måte som prinsippet om barnets beste, om ikke-diskriminering og retten til å bli hørt skal den legges til grunn for tolkningen av alle barnekonvensjonens rettigheter.

Det er gode grunner til at denne artikkelen er en av de grunnleggende prinsippene.

Vi mennesker er langt fra ferdige når vi blir født. Vi har mye å lære før vi kan klare oss selv. Vi trenger å utvikle oss. Det er en grunnleggende forutsetning for oss som mennesker. Kroppen, følelsene, intelligensen, samspillet med andre, læring og forståelse.

Barndommen er uten sammenlikning den perioden hvor mennesket utvikler seg mest, og vi må legge til rette for at hvert enkelt menneske får utviklet seg best mulig. Retten til utvikling er det prinsippet som skal sikre at vi også vurderer hvordan våre beslutninger påvirker barnets fremtid, og sikre at avgjørelser nå også er bra for barnets utvikling fremover.

Dersom forholdene ligger til rette for et barn er barndommen en reise i utvikling og muligheter.

Omsorg står helt sentralt

Barnets utvikling og god omsorg er nært knyttet til hverandre. Fravær av god omsorg; omsorgssvikt, vold og overgrep fratar barn rett til utvikling.

God omsorg, og beskyttelse mot vold og overgrep, er også grunnleggende elementer i hva som er barnets beste. Barnets muligheter, eventuelt manglende muligheter, til å utvikle seg kan være en avgjørende del av vurderingen av hva som vil være til barnets beste i fremtiden.

På denne måten kan retten til utvikling være det verktøyet som sikrer at tiltakene går i riktig retning.

Likevel er barnets rett til utvikling en ganske usynlig artikkel. Den burde brukes mye mer. Artikkelen treffer kjernen i hva som er viktig for barn. Vi må bruke den som et verktøy i høringsuttalelser, utredninger, enkeltsaker, planer og strategier.

Ta i bruk artikkelen

Bestemmelsene i barnekonvensjonen utgjør en helhet som vi må se på samlet, ikke minst er de grunnleggende prinsippene viktige for alle de andre rettighetene, enten de er fastsatt i barnekonvensjonen eller i annen norsk rett.

Oppfordring fra oss i Barneombudet er at man skal ta i bruk retten til utvikling i arbeidet med barns rettigheter, i drøftelser, i utredninger, i høringsuttalelser og i individuelle saker. Artikkel 6 er et verktøy som skal sikre barns optimale utvikling og er derfor svært viktig i barns liv.

Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver

 

Publisert i barn, Rettigheter, Vold og overgrep | Legg igjen en kommentar

#WatchOut GPS-klokker til barn med alvorlige sikkerhetshull

caleb-woods-182648Stadig flere barn går rundt med en smartklokke på armen. En liten mobiltelefon som lar foreldre vite til enhver tid hvor barnet er. Jeg har vært skeptisk til utviklingen, og pekt på nedsatt privatliv for barnet. I dag ble jeg enda bekymret. Forbrukerrådet slapp nemlig en rapport som viser at sikkerheten til klokkene er altfor dårlig. Det er bekymringsfullt at klokkeprodusentene ikke har god nok sikkerhet på noe så sensitivt som live-overføring av barns stedsdata. 

Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

– Regjeringen ser ikke alvoret i vold mot barn

anne på tv2
I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Der sviktes de mest sårbare blant oss.
Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

Barneombudet i FN

Anne i FNDenne uka står barns rettigheter på dagsorden hos FNs generalforsamling. Det norske barneombudet er i New York for å hjelpe barn i flere land med å få barneombud.
Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

– Det er ikke bare rettighetsbrudd, det er også lite klokt.

alex-blajan-99321I dag lanserer vi vår supplerende rapport til FNs barnekomité. En gjennomgang av tilstanden til barns rettigheter i Norge. Landet har alle forutsetninger for å oppfylle barns rettigheter; demokrati, rettsstat og en solid velferdsstat. I tillegg er det stor enighet i samfunnet om å prioritere barn og unges oppvekstsvilkår. Vi er gode på barns rettigheter i Norge. Likevel viser rapporten vår at det gjenstår mye på en del områder.

Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

Gå til valg for barna

annie-spratt-74901Barn har ikke stemmerett, og er avhengige av at du som voksen stemmer for dem. Sjekk derfor hvordan partiene jobber for barn og barn- og unges rettigheter.

Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

6 % av norske barn har vært utsatt for grov vold – Vi må orke å høre på dem

Det er vondt å høre om barn som utsettes for grov vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og endog drap. Men vi må orke det, for dette dreier seg ikke om oss. Det dreier seg om barna som lever midt i dette. Barn som er konstant redde.

Les videre

Publisert i barn, Helse, Vold og overgrep | Legg igjen en kommentar

Sikres rett til bedre spesialundervisning

Denne uken blir det flertall i Stortinget for en viktig sak for elever som trenger ekstra hjelp i skolen. Barneombudet er glade for å se at politikerne har forstått at noe må gjøres.

Les videre

Publisert i barn, Rettigheter, skole | Legg igjen en kommentar

Ikke lenger tvil om skolens ansvar for mobbing

standard_stortingetVoksne kan ikke lenger bagatellisere mobbing mot barn på skolen. Den nye mobbeloven avhenger av at Fylkesmannens blir bedre enn i dag. 

Les videre

Publisert i barn, skole | Legg igjen en kommentar

Regjeringa bør snu om stemmerett

stemmeTrass i at to forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringar viser at å senke stemmerettsalderen er positivt, så vel altså regjeringa no å skrinleggja heile prosjektet.

Les videre

Publisert i barn | Legg igjen en kommentar

Tør vi ikke spørre om voksne krenker elever?

lastaa

Er det slik at vi ikke tør å la spørsmålet om voksnes krenkelser stå i Elevundersøkelsen? Foto: Colourbox

Det er mer vanlig enn vi ønsker at lærere eller andre voksne på skolen trakasserer barn. Når Elevundersøkelsen for 2016 i disse dager ferdigstilles får vi ikke vite hvor mange elever som utsettes for dette.

 

Les videre

Publisert i barn, Rettigheter, skole, Vold og overgrep | 2 kommentarer

Barn diskrimineres – også i Norge

diskrimineringBarn har rett til ikke å bli diskriminert. Hva så når rettighetene deres blir brutt?

Les videre

Publisert i barn, Rettigheter | Legg igjen en kommentar